Algemene voorwaarden

 

Deze website (hierna te noemen de “Site”) is eigendom van Cucumberweb S.L.. Alle content, informatie en afbeeldingen verstrekt op en via de Site mogen alleen gebruikt worden onder de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

Door de website te gebruiken of materiaal ervan te downloaden, stemt u ermee in gebonden te zijn door de hierna vermelde bepalingen en voorwaarden. Wij behouden ons het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment waarop deze gepubliceerd zijn op de Site.

Wij treden slechts op als een intermediair tussen de gebruikers van de Site en de deelnemende huiseigenaren en hebben zodoende in contractuele zin geen enkele participatie in uw boeking, noch hebben wij de intentie deze in de toekomst te hebben. Wanneer u van onze site gebruik maakt om een villa of appartement te boeken, dan wordt het contract opgesteld direct tussen u en de huiseigenaar in kwestie. Het huurcontract is een overeenkomst tussen beide partijen en in overeenstemming met de LAU (Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos).

De informatie aangaande de huizen en diens faciliteiten op de Site wordt aangeleverd door de huiseigenaren en kan door hen af en toe geactualiseerd worden. Zodoende kunnen wij de accuraatheid of volledigheid van zulke informatie niet garanderen en zijn hier geenszins verantwoordelijk voor.

coolvillas garandeert de ononderbroken toegang zonder fouten tot de Site.

Boekingen

De op de Site gepubliceerde prijzen voor elk seizoen worden aangegeven door de huiseigenaren en kunnen verschillen van de prijzen die de betreffende huiseigenaren elders voor hetzelfde object vragen. Dientengevolge dient u de prijzen te accepteren, zoals die aangegeven zijn op deze Site.

Hoewel onderhevig aan de bevestiging van de betreffende huiseigenaar en de verschaffing van juiste en geldige creditcardgegevens of die van een andere betalingsvorm door u, is uw boeking bindend na het klikken op “De boeking bevestigen” op de Site.

Zodra u de waarborgsom, bestaande uit 40% van de totale huurprijs, heeft betaald, is uw boeking compleet en ontvangt u onmiddellijk een bevestiging per e-mail, zijnde uw boekingsbevestiging. In het geval van betaling per bankoverschrijving zullen wij het huis voor u gedurende 24 uur vasthouden. De boeking is pas definitief zodra de betaling door ons is ontvangen. Wanneer u betaalt per bankoverschrijving, ontvangt u een e-mail zowel ter bevestiging van de tijdelijke boeking (direct na het klikken op de “De boeking bevestigen”-knop) als voor de definitieve boeking (de feitelijke boekingsbevestiging die u ontvangt zodra uw betaling door ons ontvangen is).

De bevestigingse-mail bevat relevante informatie over de boeking en details over het huis in kwestie. Wij raden u aan, de informatie in de bevestigings-email zorgvulding te lezen en te controleren om er zeker van te zijn dat deze overeenkomt met uw boeking. Gegeven het feit dat wij per e-mail met u communiceren, is het uw plicht ons een juist e-mailadres te verschaffen.

Opmerking: Wanneer wij uw betaling niet binnen 24 uur ontvangen en/of het huis wordt geboekt door een andere klant alvorens wij uw betaling ontvangen, dan zal uw tijdelijke reservering worden opgeheven en kan het huis worden geboekt door de andere klant. In dat geval zullen wij uw betaling terugstorten (in vermindering gebracht met de transactiekosten).

Na het ontvangen van (het overige deel van) de totale huurprijs, welke 60 dagen voor aankomst betaald dient te worden, ontvangt u de definitieve en laatste bevestiging van uw boeking. Deze definitieve bevestigingse-mail dient u te presenteren wanneer u in het huis in-checkt.

Wanneer uw boeking om enige niet geaccepteerd wordt, zullen wij ons best doen u een vergelijkbaar alternatief te bieden. In dat geval staat het u vrij zulks een alternatief al dan niet te accepteren.

Wij behouden ons het recht om een boeking te annuleren.

Boekingsvoorwaarden

Wanneer u een online boeking uitvoert en u betaalt per creditcard, dan dient u uw creditcardgegevens in te voeren, zoals het kaartnummer en de vervaldatum.

Zodra de boeking is bevestigd, wordt uw creditcard belast met een waarborgsom van 40% van de totale huurprijs, duidelijk aangegeven gedurende het hele boekingsproces, in EURO´S. Zolang uw boeking niet bevestigd is, wordt uw creditcard niet belast.

Wij accepteren creditcards van de netwerken VISA, Eurocard/MasterCard en andere kaarten, zoals op het moment van boeken aangegeven op de Site. Dit is niet van toepassing wanneer u uw boeking in EURO´S betaalt via PayPal of per bankoverschrijving.

In geen geval is coolvillas aansprakelijk voor enige commissies voor het wisselen van buitenlandse valuta´s die uw bank in rekening brengt.

Het openstaande bedrag dient 60 dagen voor aankomst betaald te worden. Wanneer de boeking minder dan 60 dagen voor aankomst uitgevoerd wordt, dient het gehele bedrag direct betaald te worden.

Opmerking: Uw boeking is pas definitief wanneer wij de totale betaling van het boekingsbedrag hebben ontvangen.

Schade en gebreken: Op het moment van aankomst dient een waarborgsom van 200 EURO per persoon betaald te worden. Mits geen schade is toegedaan aan het huis of de inboedel, wordt dit bedrag volledig terugbetaald bij vertrek. Afhangend van verschillende factoren kan de hoogte van de waarborgsom verschillen op aanvraag van de huiseigenaar.

Wanneer de totale schade of gebreken groter zijn dan de betaalde waarborgsom of veroorzaakt door nalatigheid of opzet, dan zal er geen terugbetaling van de waarborgsom plaatsvinden en dient het verschil betaald te worden alvorens het huis te verlaten.

Annuleringsvoorwaarden

Een annulering van uw boeking dient schriftelijk bevestigd te worden. Wanneer uw boeking wordt geannuleerd, zullen de reeds uitgevoerde betalingen niet volledig terugbetaald worden en er zullen extra kosten in rekening gebracht worden, zoals duidelijk aangegeven in het boekingsproces alvorens op “De boeking bevestigen” te klikken op de Site.

Wanneer de annulering meer dan 60 dagen voor de aankomstdatum wordt doorgegeven, dan is10% van de totale huurprijs niet restitueerbaar. Wordt de boeking geannuleerd tussen 60 en 31 dagen voor de aankomstdatum, dan is 50% van de totale huurprijs niet restitueerbaar en annuleringen binnen 30 dagen voor aankomst zijn niet restitueerbaar.

In het geval van een annulering raden wij u aan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, om boetes en kosten tot het minimum te beperken.

Elk geschil met betrekking tot annulering van een boeking dient direct opgelost of betaald te worden.

* Wij adviseren u om deze redenen een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Het huis

Een beschrijving van elk huis en diens faciliteiten, waarop onze weergegeven prijs is gebaseerd, verschijnt op de Site. De te huren huizen zijn self catering villa's of appartementen. Elk daarvan heeft zijn eigen speciale attractie en is individueel ontworpen en ingericht naar de smaak van de eigenaar.

Aankomen bij en verlaten van het huis: Het door u geboekte huis is beschikbaar vanaf 14:00 u, tenzij anders vermeld in uw bevestigingse-mail. Alle huizen moeten verlaten worden uiterlijk om 10:00 u op de vertrekdag.

Verlate aankomst: Indien het niet mogelijk is te arriveren op de afgesproken tijd, laat dit ons dat zo spoedig mogelijk weten, zodat wij de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen.

Bezetting: Het huis mag uitsluitend gebruikt worden door de personen vermeld op de deelnemerslijst. Het delen of overdragen hiervan is verboden. Voor iedere persoon die het huis bezet en niet vermeld wordt op de deelnemerslijst, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Voordat deze kosten zijn betaald, bestaat er geen contractuele overeenkomst tussen coolvillas en iedere persoon die niet op de deelnemerslijst vermeld staat. In geen enkel geval mag het aantal personen, inclusief kinderen, de maximale bezetting, zoals aangegeven in de beschrijving van het huis, overschrijden. Dit wordt gezien als onacceptabel gedrag en wij behouden ons het recht de handeling uit te voeren zoals beschreven onder “Beëinding zonder compensatie”. Let op: ook kinderen tellen mee in de bezetting van alle huizen.

Alle schade of gebreken dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de lokale vertegenwoordiger, zodat het probleem zo spoedig mogelijk opgelost kan worden. Hoewel het niet altijd mogelijk is om defecte of beschadigde apparaten en objecten te laten repareren of vervangen, zullen wij zo snel mogelijk maatregelen treffen om u zo min mogelijk overlast te bezorgen.

Wijzigingen: In het geval dat een of meerdere deelnemers zich terugtrekt, kan iemand anders de vacante plaats innemen, maar uitsluitend wanneer u ons daarvan minstens 14 dagen voor aankomst schriftelijk op de hoogte stelt. Wanneer u de verblijfsduur in het huis verkort, wordt dit behandeld als een annulering. Wanneer u wijzigingen wilt doorvoeren terwijl u al in het huis verblijft, bijvoorbeeld het verlengen van uw verblijf, is dit onderhevig aan de beschikbaarheid van het huis en de kosten dienen direct betaald te worden.

Het is niet mogelijk te veranderen van een huis gepubliceerd op de Site naar een last-minute huis of een huis dat anderszins een speciale aanbieding geniet. Aanvragen voor wijzigingen in uw boeking kunt u sturen naar het e-mailadres dat op uw boekingsbevestiging vermeld wordt.

Huisdieren: Huisdieren mogen uitsluitend in het huis verblijven met instemming van de huiseigenaar. In dat geval kan een aanvullende waarborgsom vereist worden.

Verblijfsduur: Sommige huizen zijn uitsluitend te boeken bij een minimale verblijfsduur van twee weken. Dit zal tijdens het boeken worden aangegeven.

Beëindiging zonder compensatie

Wij behouden ons het recht , naar eigen goeddunken, het verblijf van personen die onacceptabel gedrag vertonen, ongepast gebruik maken van, of door nalatigheid schade toedoen aan het huis, te allen tijde te beëindigen. Wanneer wij dit besluiten te doen, valt het onder uw verantwoordelijkheid ons schadeloos te stellen voor ieder door ons geleden verlies, met inbegrip van juridische kosten.

Privacy

Wij nemen uw privacy erg serieus. Onze huidige privacy policy zet uiteen hoe wij de door u verstrekte informatie behandelen. Door gebruik te maken van de Site stemt u ermee in gebonden te zijn door de in onze privacy policy vermelde bepalingen in overeenstemming met de LOPD (La Ley Orgánica 15/1999).

Vrijwaring

Door de Site te gebruiken stemt u ermee in zich te zullen houden aan alle van toepassing zijnde wetten, verordeningen en voorschriften aangaande het gebruik van Onze Diensten en wij dragen en aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Wij treden slechts op als een intermediair tussen u en de huiseigenaar. Wij zijn zodoende op geen enkele manier, in geen enkel geval, verantwoordelijk of aansprakelijk voor ieder geschil bestaande tussen u en de huiseigenaren aangaande klachten, voorzieningen of anderszins.

Toepasbare wet en rechtsgebied

Op alle geschillen, meningsverschillen, procedures of claims die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan een via de Site geboeke accommodatie, is de Spaanse wet van toepassing.

In het geval van ieder geschil dat voortvloeit uit of gerelateerd is aan de Site of Onze Diensten, zal zulks een geschil allereerst gepresenteerd moeten worden aan de ICC te Barcelona, in overeenstemming met de geldende regels en reglementen van de International Chamber of Commerce.